• יצירות האמנות מסמסטר ראשון הוצגו במרכז, מבט כללי על התערוכה

    Get Adobe Flash Player.