• יצירות האמנות מסמסטר ראשון הוצגו במרכז, מבט כללי על התערוכה